Chúng tôi đơn giản hóa Kiểm soát CNTT

Kiểm toán nâng cao, báo cáo và cảnh báo để giúp đội CNTT theo dõi các thay đổi hệ thống, cho phép và tập tin và thư mục sự kiện dựa trên Active Directory, Group Policy, Exchange, SQL Server, SharePoint và File Server.

https://www.lepide.com/


Active Directory | Exchange Server | File Servers | Group Policy | SharePoint Server | SQL Server