Dịch vụ phần mềm RPA Chuyển tiền quốc tế Unit.ACB.110822

Dịch vụ phần mềm RPA Chuyển tiền quốc tế Unit.ACB.110822
450,000,000 ₫
Quantity
Chiếc
Triền khai dịch vụ Quy trình RPA bao gồm :
Các quy trình triển khai, thực hiện RPA theo các quy trình
Dịch vụ Phần mềm RPA Nghiệp vụ chuyển tiền Lấy thông tin Tờ khai hải quan RPA SOW, NEW B2.SS.U.ACB1
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tạo BCT NEW A1.SS.U.ACB12
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tạo HĐNT  NEW A1.SS.U.ACB13
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tu chỉnh HĐNT NEW A1.SS.U.ACB14
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tạo TKHQ NEW A1.SS.U.ACB15
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Bổ sung TKHQ NEW A1.SS.U.ACB16
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tu chỉnh TKHQ NEW A1.SS.U.ACB17
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Tạo MT103 NEW B2.SS.U.ACB18
Dịch vụ Phần mềm RPA Tích hợp RPA/API gọi đến DNA-TT [RPA/API] Hạch toán tự động NEW A1.SS.U.ACB19
Dịch vụ Phần mềm RPA Kiến trúc tổng hợp Dispatcher UIPATH ORCHESTRATOR A1.SS.U.ACB20
Dịch vụ Phần mềm RPA Kiến trúc tổng hợp Performer UIPATH ORCHESTRATOR B2.SS.U.ACB21
Chưa bao gồm chi phí license Uipath.
Triển khai onsite tại khách hàng trong 1 tháng, chia làm 2 đợt / 2 tuần 1 đợt.
Dịch vụ phần mềm RPA Chuyển tiền quốc tế Unit.ACB.110822
450,000,000 ₫