Nagios

48.000.000

Nagios là một hệ thống quản lý CNTT.
Nagios là phần mềm giám sát CNTT mạnh mẽ cho các doanh nghiệp.
Giải quyết các sự cố cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này