2D PNG City Builder

10

Tất cả sức mạnh của LPCB thành ĐỊNH DẠNG PNG.
6400 HÌNH ẢNH PNG của Đối tượng, Tòa nhà và Thành phố.
Không cần kết xuất và không có 3d.
Chỉ các lớp với chức năng alpha matte, Pick và Drog.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này