Aspose.BarCode for Android via Java

100

Mã hóa và giải mã các ký tự không phải tiếng Anh ở các loại 2D
Kiểm soát kích thước, màu sắc và văn bản mã
Xoay hình ảnh mã ở bất kỳ góc độ nào
Tạo và nhận dạng vô số loại

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này