Aspose.BarCode for C++

100

Lưu hình ảnh mã vạch đã tạo vào luồng hoặc tệp
Nhận dạng mã từ luồng hoặc hình ảnh
Mã hóa và giải mã các ký tự không phải tiếng Anh trong các loại 2D
Kiểm soát kích thước và hướng

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này