Aspose.Email for C++

100

Tính năng API xử lý tệp lưu trữ thư & tệp email
Quản lý tin nhắn MIME qua Thư viện C ++
Quản lý các định dạng tệp tin thư Outlook
Sản xuất & tiêu thụ các mẫu lặp lại của iCalendar

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này