Aspose.PDF for JasperReports

100

Tính năng API JasperReports PDF nâng cao
Chuyển đổi báo cáo JRXML sang định dạng PDF
Độ trung thực cao, giống hệt với thiết kế báo cáo
Adobe Acrobat Automation – Không cần thiết

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này