Aspose.Slides for Reporting Services

100

Tạo biểu đồ so sánh trong báo cáo RDL và xuất dưới dạng bản trình bày
Tạo báo cáo RDL phức tạp và xuất sang tệp bản trình bày
Xuất báo cáo RDL làm trung tâm dữ liệu mang theo các báo cáo phụ

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này