BrowseControl

12.500.000

BrowseControl là một phần mềm chặn ứng dụng và kiểm soát Internet.
Hạn chế truy cập Internet và thực thi các chính sách sử dụng web và ứng dụng trên mạng.
Kiểm soát bằng cách sử dụng Bộ lọc ứng dụng và Trình chặn ứng dụng của BrowseControl.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này