Power BI Pro

100

Kết nối và trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng nền tảng hợp nhất
Mở rộng để tự phục vụ và kinh doanh doanh nghiệp (BI)
Giúp bạn có được thông tin chi tiết hơn về dữ liệu.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này